வன்புணர்வு

மனித சமுதாயம் எதை நோக்கி போய்க்கொண்டிருக்கிறது
மனித சமுதாயம் எதை நோக்கி போய்க்கொண்டிருக்கிறது
மனித சமுதாயம் எதை நோக்கி போய்க்கொண்டிருக்கிறது என்று புரியவில்லை. பத்திரிகைகளை புரட்டவே ஒரு இனம் புரியாத அச்ச உணர்வு பரவுகிறது. மருத்துவ கல்லூரி பெண் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு அது உலகையே புரட்டி போட்ட ......[Read More…]

April,21,13,