வன்முறையை

வன்முறையை தூண்டும்  இணையதளங்கள்  அமெரிக்க உதவியை நாடும் இந்திய
வன்முறையை தூண்டும் இணையதளங்கள் அமெரிக்க உதவியை நாடும் இந்திய
இந்தியாவில் வன்முறையை தூண்டிவிடும் வகையில் ஆட்சேபனைக்குரிய படங்களையும் , வீடியோக்களை அமெரிக்க சர்வர்களின் மூலம் அப்லோடுசெய்திருக்கும் இணைய தளங்கள் பற்றிய விவரங்களை அமெரிக்கவிடிடம் இருந்துபெற இந்தியா நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருப்பதாக தகவல் ......[Read More…]