வயிற்றில் வலி

குடல்வால் (அப்பெண்டிக்ஸ்) நோய்
குடல்வால் (அப்பெண்டிக்ஸ்) நோய்
நம்முடைய சிறுகுடலும் , பெருங்குடலும் சேர்கிற பகுதியில் இருக்கும் ஒரு சிறிய வால் போன்ற பகுதி குடல்வால் (APPENDIX) எனப்படுகிறது . ஆதி மனிதனுக்கு குடல் வால் மிகவும் பயனுள்ள உறுப்பாக இருந்தது, குடல்வால் தாவரங்களில் ......[Read More…]