வர இருக்கிறது

பூமிக்கு மிக அருகாமையில் வரும் நிலவு
பூமிக்கு மிக அருகாமையில் வரும் நிலவு
இந்த மாதம் 19ம் தேதி நிலவு, பூமிக்கு மிக அருகாமையில் வர இருக்கிறது . இதனால் நிலவு சாதாரணமாக தெரியும அளவை விட 16சதவீதம் பெரியதாக தெரியும.இந்த அதிசைய நிகழ்வு 18 ......[Read More…]