வலது கை வழிபாட்டின் ரகசியம்

வலது கை வழிபாட்டின் ரகசியம்
வலது கை வழிபாட்டின் ரகசியம்
நம்மில் பலரும் ஆலயத்திற்கு செல்கின்றோம். பிரதர்ஷணம் செய்கின்றோம். ஆனால் எதற்காக வலதுபுறத்தில் இருந்து இடப்புறமாகச் செல்ல வேண்டும், சில ஆலயங்களில் சில கட்டுப்பாடுகள் அதற்கு ஏன் என்பது பற்றியோ அதன் மகத்துவம் என்ன என்பதை ......[Read More…]