வளர்ச்சியின் பலன்

வளர்ச்சியுடன் அரசியல் தொடர்பு படுத்தப்படுவதே வளர்ச்சிக்கு மிகப் பெரும் தடை
வளர்ச்சியுடன் அரசியல் தொடர்பு படுத்தப்படுவதே வளர்ச்சிக்கு மிகப் பெரும் தடை
வளர்ச்சியுடன் அரசியல் தொடர்பு படுத்தப்படுவதே இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மிகப் பெரும் தடையாக உள்ளது.  இன்றைய கால கட்டத்தில் வளர்ச்சிக்கு உள்கட்டமைப்பு வசதிகள்தான் மிகவும் முக்கிய மானவையாக விளங்குகின்றன. மின்சாரம், குடிநீர், சாலைகள் போன்ற ......[Read More…]