வாயுவும்

அமிர்தம் உண்ணல
அமிர்தம் உண்ணல
மதி மண்டலம் இடது திருவடியுடன் தொடர்பு மூளையின் நடுப்பகுதியில் இருக்கிறது . இதைச் செயல்படாது உட்செலுத்திய வாயுவும் அக்னியும் மழையைப் பொழிவிப்பது போன்று மூளை மண்டலத்தில் வேதியலை செய்விக்கும். இதனால் மதி மண்டலம் வெதும்பி ......[Read More…]