வாரியம்

கதர் வாரியம்- காந்திஜி- மோடி
கதர் வாரியம்- காந்திஜி- மோடி
கதர் வாரியம் காலண்டரில் இது வரை காந்திஜி படம் மட்டுமே இருந்து வந்தது. இப்போது மோடியின் படம் வந்திருக்கிறது. மோடியை விளம்பரப்படுத்த இந்த சந்தர்ப்பம் தானா கிடைத்தது? குஜராத் கலவரத்தில் ஆயிரக்கணக்கில் முஸ்லிம்கள் கொல்லப்பட்டது ......[Read More…]