வில்லேஜ் கிளஸ்டர்

கிராமங்களின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்காக  கிராமங்கள் தொகுப்பு திட்டம்
கிராமங்களின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்காக கிராமங்கள் தொகுப்பு திட்டம்
கிராமங்களில் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தவும், அங்குவசிக்கும் மக்களின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் சுமார் 5 கிராமங்களை கொண்ட கிராமங்கள் தொகுப்பை "வில்லேஜ் கிளஸ்டர்' உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். நமது நாடு சுதந்திரம் அடைந்த போது கிராமங்களில் வேலை வாய்ப்பின்மை ......[Read More…]