விவேகானந்தர் பொன்மொழி

நீ முதலில் உன்மேல்  நம்பிக்கை வை
நீ முதலில் உன்மேல் நம்பிக்கை வை
மக்கள் என்ன வேண்டும் என்றாலும் சொல்லட்டுமே. நீ உன்னுடைய சொந்த_உறுதியான முடிவில் பிடிப்புடன் இரு. பிறகு நிச்சயம் மற்றவை நடந்தேறி உலகம் உனதுகாலடியில் பணிந்து கிடக்கும்.இவனை நம்பு, ......[Read More…]

ஆன்மா பரிசுத்தமாக இருத்தல் வேண்டும்
ஆன்மா பரிசுத்தமாக இருத்தல் வேண்டும்
ஆன்மா பரிசுத்தமாக இருத்தல் வேண்டும் , அப்போதுதான் பரம்பொருளின் கணநேரக் காட்சியே கிடைக்கும் . எனவேதான் ஆன்மீக குருவிடம் தூய்மை கண்டிப்பாக இருக்கவேண்டும். ...[Read More…]

நீங்கள் ஆன்மாவில் காண்பதுதான் இறைக்காட்சி
நீங்கள் ஆன்மாவில் காண்பதுதான் இறைக்காட்சி
சமயம் என்பது இறை உணர்வு பெறுவது. பேசுவதற்கும், இறைக்காட்சி பெறுவதற்கும் உள்ள பெரிய வித்தியாசத்தை நீங்கள் அறிய வேண்டும். நீங்கள் ஆன்மாவில் காண்பதுதான் இறைக்காட்சி. எங்கும் நிறைந்தவர் என்பதற்கு என்ன பொருள் ? ஆன்மாவைப் ......[Read More…]