விஷப் பத்திரிகை

விஷப் பத்திரிகை செய்திடும் முயற்சி கடுகளவு கூட வெற்றி பெறாது
விஷப் பத்திரிகை செய்திடும் முயற்சி கடுகளவு கூட வெற்றி பெறாது
மீண்டும் நம் சமுதாயத்தின் மீது விஷத்தை உமிழ்ந்துள்ளது. "மறக்கப்பட்ட 1949 வாக்குறுதி" என்ற தலைப்பில் நம் இயக்கமான R.S.S னை வன்மத்துடன் சாடியுள்ளது மட்டுமல்லாமல் பொதுச் சொத்துகளுக்குத் தீயிடுதல், சேதப்படுத்துதல் மற்றும் கொள்ளை ......[Read More…]