வெங்காயத்தின் மருத்துவ நன்மை

வெங்காயத்தின்  மருத்துவ  நன்மை
வெங்காயத்தின் மருத்துவ நன்மை
பல நாடுகளில் வெங்காயம் மருந்து பொருளாக பயன்படுகிறது. வெங்காயம் நமது வைத்தியதிலும் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. வெங்காயத்தில் அலைல் புரோப்பைல் டை சல்பைடு என்ற எண்ணெ-  உள்ளது  இதுவே வெங்காயத்தின் நெடிக்கும், கார தன்மைக்கும் காரணம் ......[Read More…]