வேண்டப்படாத பாதிரியார்

கிறிஸ்தவர்களாக மதம் மாறியும் மாற்றம் இல்லை
கிறிஸ்தவர்களாக மதம் மாறியும் மாற்றம் இல்லை
எந்த ஒரு சமூகம் அல்லது கலாச்சாரத்தின் சமூக அரசியல் நிலைப்பாட்டை எடுத்து இயம்பும் கருவிகளாக கடிதங்கள் இருக்கின்றன. பல மக்கள் தங்கள் துயரம் மற்றும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த கடிதங்களை கருவிகளாக பயன்படுத்தி உள்ளனர். பாதிரியார் ......[Read More…]