வேதங்கல்

வேதங்கல் பசுவதையை  அங்கீகரிக்கப்பதில்லை
வேதங்கல் பசுவதையை அங்கீகரிக்கப்பதில்லை
வேதங்களில் பசுக்களை யாகத்தில் ஆகுதியாக்கியதாக சொல்லப் படுகிறது. வேதங்களில் பசுவதை அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளதா ? இது குறித்து ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு வின் விளக்கம் சைதன்ய சரித்த்ராம்ருதா என்னும் அவரின் வாழ்க்கை வரலாற்று ......[Read More…]