வேளாண் சட்டம்

வேளாண்  சட்டதிருத்தத்தால், நமக்கு நன்மை தான்
வேளாண் சட்டதிருத்தத்தால், நமக்கு நன்மை தான்
வேளாண் சட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்களை, விவசாயிகள் நன்குபுரிந்துள்ளனர்; ஆனால், அவர்களை குழப்பி, பொறுப்பில்லாத அரசியலில், எதிர்க்கட்சியினர் ஈடுபடுகின்றனர். மூன்று வேளாண் சட்டங்களில் திருத்தம் செய்யும் நடவடிக்கை, நீண்டகாலமாக நிலுவை யில் இருந்தது. இந்த சட்டங்களில், ......[Read More…]