வ.உ.சி

வ.உ.சி தென்னகம் மட்டுமல்ல அகில இந்தியாவிலே பெரும்தலைவர்
வ.உ.சி தென்னகம் மட்டுமல்ல அகில இந்தியாவிலே பெரும்தலைவர்
அது அமெரிக்கா மெல்ல எழும்பி, ஜப்பான்கிழக்கே ரஷ்யாவினை வீழ்த்தி ஐரோப்பிய ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எச்சரிக்கை மணி அடித்தகாலம் உலக வல்லரசு பட்டத்தை பிரிட்டன் இழக்கும் என்ற அறிகுறி தென்பட்ட 1908ம் காலம். கொஞ்சம் அச்சமுற்றபிரிட்டன் கடுமையான ......[Read More…]