ஷகாக்கள்

வையகம் தழைக்க வளரும் ஆர்.எஸ்.எஸ்.
வையகம் தழைக்க வளரும் ஆர்.எஸ்.எஸ்.
ஆர்.எஸ்.எஸ். என்றாலே தினசரி சந்திப்பது (ஷாகா) என்பது அதன் தனித்தன்மை. கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் 4500 ஷாகாக்கல் அதிகரித்துள்ளது. இவைகளில் 18௦௦ புதிய இடங்களாகும். 'மிலன்' என்று அழைக்கப்படுகிற வாராந்திரக் கூடுதல்களும் 2,650 ......[Read More…]