ஸ்டெர்லைட்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையை எதிர்த்து ஆரம்பத்தில் இருந்து போராடியவன் நான்
ஸ்டெர்லைட் ஆலையை எதிர்த்து ஆரம்பத்தில் இருந்து போராடியவன் நான்
ஸ்டெர்லைட் ஆலையை எதிர்த்து ஆரம்பத்தில்இருந்து போராடியவன் நான்.  முந்தைய தேர்தலின் போது, ஸ்டெர்லைட் ஆலைச்சார்பில் எனக்கு பணம் கொடுத்த போது கூட அதைத் திருப்பி அனுப்பினேன். நான் பெட்டிவாங்கிவிட்டதாக பலரும் அவதூறு பரப்பிவருகிறார்கள்" என ......[Read More…]