ஸ்ரீ ருத்ரம்

ஸ்ரீ ருத்ரம் எதைச் சொல்கிறது ?:
ஸ்ரீ ருத்ரம் எதைச் சொல்கிறது ?:
இந்த ஐந்து பதிவுகளில் வந்த ஸ்ரீருத்ரத்தின் பொருள் எதைக் குறிக்கிறது? இன்னொன்று இவற்றை சுருக்கமாக ஒரே பதிவில் சொல்லலாம் என்று நினைத்தவன் பின்பு ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்துக்காகவே ஐந்து பதிவுகளில் கொடுத்தேன்!! ஏனென்றால் ......[Read More…]

September,7,14,
ஸ்ரீருத்ரம் 5
ஸ்ரீருத்ரம் 5
பதினோராம் அனுவாகம் : ருத்ரனே உங்களின் பலவாறான ஆயிரம் வகையான ஆயுதங்கள் கொண்ட வீரர்களை எங்களிடமிருந்து ஆயிரம் மைல்கள் தள்ளி இருக்க சொல்லுங்கள்!! பிரபஞ்சமுழுதும் இருக்கும் வெளியிலும் உங்கள் வீரர்கள் பரவி உள்ளனர்!! ......[Read More…]

September,7,14,
ஸ்ரீருத்ரம் -3
ஸ்ரீருத்ரம் -3
ஆறாம் அனுவாகம் : மூத்தவனாகவும், இளையவனாகவும் , முன்பு பிறந்தவனாகவும், பின்பு பிறந்தவனாகவும், நடு வயதினனாகவும் இளம் வயதினனாகவும், நடுப் பகுதியிலிருந்து வந்தவனாகவும் வேரிலிருந்து வந்தவனாகவும், பூமியில் பிறந்தவனாகவும் வேறு உலகங்களில் பிறந்தவனாகவும், ......[Read More…]

September,7,14,
ஸ்ரீ ருத்ரம் – 2
ஸ்ரீ ருத்ரம் – 2
நான்காம் அனுவாகம் : எம்மைச் சூழ்ந்து துன்புறுத்திக் கொல்லும் கெட்ட சக்தியாகவும் எமக்கு உதவி செய்யும் நல்ல சக்தியாகவும், கெட்ட சக்திகளை எல்லாம் அழிப்பவனாகவும் உள்ளவனுக்கு வணக்கங்கள்!! பிணைந்து இருப்பவனுக்கும் பிணைந்து இருப்பவருக்கெல்லாம் ......[Read More…]

September,7,14,
ஸ்ரீ ருத்ரம் 1
ஸ்ரீ ருத்ரம் 1
ஒவ்வொரு கடவுளருக்கும் ஒவ்வொரு விசேஷ துதிகள் உள்ளன!! காலப்போக்கில் அவையே மிக அதிகமான மக்களால் கடைப்பிடிக்கப்படுவதாகவும் உள்ளன!! அப்படி உள்ளவற்றில் வேதங்களில் உள்ள துதிகளில் இந்தப் பதிவுத் தொடரின் கருத்துக்கு உதவும் வகையிலான ......[Read More…]

September,5,14,