ஸ்வா நிதி திட்டம்

ஸ்வா நிதி திட்டத்தின் கீழ் 7.85 லட்சம் கடன்களுக்கு ஒப்புதல் 
ஸ்வா நிதி திட்டத்தின் கீழ் 7.85 லட்சம் கடன்களுக்கு ஒப்புதல் 
பிரதமரின் நடைபாதை வியாபாரிகள்  தற்சார்புநிதி( ஸ்வா நிதி) திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, பிரதமரின் ஸ்வாநிதி இணையதளம் மற்றும் எஸ்பிஐ இணையதளம் இடையே ஏபிஐ ( Application Programming Interface ) ஒருங்கிணைப்பை மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் ......[Read More…]