ஸ்விட்சர்லாந்து அரசு

2 தனியார் நிறுவனங்களின்  விவரங்களை இந்திய அரசுடன் பகிர்ந்துகொள்ள ஸ்விட்சர்லாந்து அரசு ஒப்புதள்
2 தனியார் நிறுவனங்களின் விவரங்களை இந்திய அரசுடன் பகிர்ந்துகொள்ள ஸ்விட்சர்லாந்து அரசு ஒப்புதள்
கருப்புப் பணத்தை மீட்கும் நடவடிக்கையின் ஒருபகுதியாக, சென்னையைச் சேர்ந்த ஒருநிறுவனம் உள்பட 2 தனியார் நிறுவனங்களை பற்றிய விவரங்களை இந்திய அரசுடன் பகிர்ந்துகொள்வதற்கு ஸ்விட்சர்லாந்து அரசு ஒப்பு கொண்டுள்ளது.  வரி ஏய்ப்பாளர்களின் சொர்க்கம் என்று அழைக்கப்படும் ......[Read More…]