ஹலாலா

முத்தலாக் ஒரு அலசல்
முத்தலாக் ஒரு அலசல்
மூன்று முறை தலாக் என்ற சொல்லை உச்சரி ப்பதன் மூலம் முஸ்லிம் ஆண்கள் தங்கள் மனைவியை விவகாரத்து செய்ய வழிவகுக்கும் முத்தலாக் முறை குறித்து இஸ்லாமிய அறிஞர்களிடமே கூட ஒருமித்தகருத்து இல்லை. முஸ்லிம் நாடுகள் ......[Read More…]