ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் லக்ஷ்மிக்கும் நடைபெறும் திருமணத்தை பற்றிய பாடல்

{qtube vid:= }

திருகல்யாணம் ..

ஸ்ரீ ஹரிக்கும் ஸ்ரீமதிக்கும் இன்று திருகல்யாணம்

திருகல்யாணம் ..

ஸ்ரீனிவாசன் லட்சுமி இணையும் மஹா வைபோகம்

திருகல்யாணம் …

மனமகலாம் ஸ்ரீலட்சுமி அழகின் அவதாரம்

திருகல்யாணம்….

மணமகனாம் ஸ்ரீனிவாசன் அன்பின் அவதாரம்

திருகல்யாணம்…..

திருமகளும் திருமாலும் கொண்டிருக்கும் மனகோலம்

திருகல்யாணம்….

காண்பதற்கு நம் கண்கள் செய்த மஹா புண்ணியம்


Leave a Reply