திருமால் பெருமை படத்திலிருந்து ;- திருமால் பெருமைக்கு நிகர் ஏது பாடல் இதில் பத்து அவதாரத்தையும் கண்டு மகிழுங்கள்

1-மச்ச அவதாரம் 2-கூர்ம அவதாரம் 3-வராக அவதாரம் 4-நரசிம்ம அவதாரம் 5-வாமணன் அவதாரம் 6-பரசுராம அவதாரம் 7-ராம அவதாரம் 8-பலராமன் 9-கண்ணன் அவதாரம் 10-கல்க்கி  அவதாரம்

 


Leave a Reply