பிளஸ்-2 தேர்வு மார்ச் 8-ம ந் தேதி தொடங்க இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. பிளஸ்-2 தேர்வு கால அட்டவணை பின் வருமாறு:-

மார்ச்-8-ந் தேதி மொழித்தாள் 1.

மார்ச்-9-ந் தேதி மொழித்தாள் 2.

மார்ச்-12-ந் தேதி ஆங்கிலம் முதல்_தாள்.

மார்ச்-13-ந் தேதி ஆங்கிலம் இரண்டாம்_ தாள்.

மார்ச்-16-ந் தேதி இயற்பியல், உளவியல், பொருளியல்.

மார்ச்-19-ந் தேதி கணிதம்,நுண்ணுயிரியல்.நியூட்ரிசியன்.விலங்கியல்,

மார்ச்-20-ந் தேதி வணிகவியல்,மனையியல்,புவியியல்.

மார்ச்-22-ந் தேதி வேதியியல்,கணக்குப்பதிவியல், சுருக்கெழுத்து.

மார்ச்-26- உயிரியியல்,தாவரவியல், வரலாறு, வணிகக் கணிதம், அடிப்படை அறிவியல்.

மார்ச்-28- உயிரி வேதியியல்,கணினி அறிவியல்,தொடர்பு ஆங்கிலம், இந்திய கலாச்சாரம், சிறப்பு மொழி, தட்டச்சு.

மார்ச்-30- தொழில்கல்வி தியரி, நர்சிங்,அரசியல் மற்றும் அறிவியல் தேர்வுகள் மற்றும் புள்ளியியல்.

Leave a Reply