ஐரோப்பிய விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் கிரகங்கள் தொடர்பான ஆய்வை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். நவீன டெலஸ் கோப்பின் மூலம் விண்வெளியில் ஆய்வு நடத்தியபோது பூமியை போன்று மற்றொரு புதியகிரகம் இருப்பதை கண்டுபிடித்தனர்.

இந்த புதிய கிரகம் பூமியை விட 3.6மடங்கு பெரியது. இதை சுற்றி விண்மீன் (நட்சத்திர) கூட்டம் இருக்கிறது .

அதற்கு எச்.டி.85512 பி என்று பெயரிட்டு உள்ளனர். இந்த புதிய கிரகம் பூமியிலிருந்து 36 வெளிச்ச ஆண்டு தூரத்தில் இருக்கிறது .

இதன் வலதுபுறம் தண்ணீரால் சூழபட்டுள்ளது. எனவே, இங்கு உயிர்கள் வாழமுடியும் என்று கருதபடுகிறது. மேலும் இந்த புதிய_கிரகத்தின் வெளி தோற்றம் பாறை போன்று காணப்படுகிறது .

மேக கூட்டங்களும் காணப்படுவதால் இங்கு உயிர் வாழமுடியும் என்று கருதப்படுகிறது

Tags:

Leave a Reply