சர்ச்சைக்குரிய தீவுகூட்டத்தை ஜப்பான் வாங்கியதில்  பிரச்னை சர்ச்சைக்குரிய தீவுகூட்டத்தை ஜப்பான் விலைகொடுத்து வாங்கியது. ஜப்பானுக்கும் சீனாவுக்கும் பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது

இந்தத் தீவு கூட்டத்தை ஜப்பான் வாங்கியுள்ளது . இதனால் சீனாவுக்கும் ஜப்பானுக்கு மான பிரச்னை மேலும் விஸ்வரூப

மெடுத்துள்ளது. இந்நிலையில் அந்தத் தீவுக்கூட்டங்களுக்கு சீனாவின் இரண்டு பாதுகாப்பு கப்பல்கள் சென்றுள்ளன. அது தங்களது தீவு என்றும், ஜப்பான் நெருப்போடு விளையாடுவதாகவும் சீனத் தரப்பு தெரிவித்ததுள்ளது.

Tags:

Leave a Reply