தியாகம் செய்தேயாக வேண்டும் தியாகம் செய்தேயாக வேண்டும். ம்கிமையுடனிரு. தியாகமின்றி எந்த பெரிய செயலையும் செய்ய முடியாது. உங்கள் வசதிகள், இன்பங்கள், பெயர், புகழ், பதவி, ஏன், உங்கள் உய்ரையே துச்சமெனத் தள்ளி, மனித சங்கலிகளால் பாலம் ஒன்று அமையுங்கள். அதன் மூலம் கோடிக்கணக்கான மக்கள் வாழ்க்கை என்னும் கடலைக்கடப்பார்கள்.

 

Leave a Reply