சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடி ஆண்டாள் *
"மார்கழிக்கு விசேஷமே திருப்பாவைதான்"

பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி_காட்டும்
வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் – கோதைதமிழ்
ஐயைந்தும் ஐந்தும் அறியாத மானிடரை
வையம் சுமப்பதுவும் வம்பு.

சகலவிதமான பாவங்களையும், துன்பங்களையும் நாசம் செய்து, பரமனாகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய திருவடியைக் காட்டும்படியான பலமுடைய கோதையின் முப்பது பாசுரங்களையுடைய "திருப்பாவை"யை அறியாத மானிடர்களை பூமி சுமப்பது பாவமாகும்.

Leave a Reply