அகாலிதளம்

காங்கிரஸ் ஒரு தேசவிரோத கட்சி
காங்கிரஸ் ஒரு தேசவிரோத கட்சி
தனி நாடுகோரும் அமைப்பு நடத்திய கூட்டத்தில் பங்கேற்ற காங்கிரஸ், ஒரு தேச விரோத கட்சி என்று அகாலிதளம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்த சரஸில் ‘சர்பாத்–இ–ஹால்சா’ என்ற சீக்கிய அமைப்பின் சார்பில் கடந்த ......[Read More…]