அணு உலை எதிர்ப்பு

கூடங்குளம் (மின்) சாரமற்ற போர்
கூடங்குளம் (மின்) சாரமற்ற போர்
கீழே உள்ள வாழ்வாதார பெட்டி செய்தியை பாருங்கள் , இத்தனை ஆயிரம் உள்ளூர் வாசிகளின் பிழைப்பில் மண்ணை போடுகிறார்கள் கூடங்குளம் அணு மின் நிலைய எதிர்ப்பு போராட்ட புகழ் உதய குமார் , ......[Read More…]