அன்ன தானம்

அன்ன தானம் (மகேஸ்வர  தானம்)
அன்ன தானம் (மகேஸ்வர தானம்)
முன்னொரு காலத்தில் ஸ்வேது என்ற மன்னன் காசியை ஆண்டு வந்தான். அவன் காசியில் இருந்த ஒரு மன்னனின் பரம்பரையில் வந்தவன். அவனுடைய சகோதரரான சுதேவா என்பவர் பற்றிய செய்தி மகாபாரத அனுசாசன பர்வ ......[Read More…]