அன்பு

நான் ஒரு தாய் தெரியுமா
நான் ஒரு தாய் தெரியுமா
13 ஆம் நூற்றாண்டில் ஆசியாவின் இரக்கமற்ற கொடுங்கோல் மன்னன் தைமூர். சொந்த வாழ்வில் நிம்மதியற்ற தைமூர் உலகையே அழித்துவிடத் தீர்மானித் தான். 33 ஆண்டுகள் அழிவுப் பேயாட்டம் ஆடினான். ஒருமுறை தைமூரும் அவன் ......[Read More…]