அரிசி

அனைத்து மாநிலங்களிலும் நெல்/அரிசி முன்னதாகவே கொள்முதல்
அனைத்து மாநிலங்களிலும் நெல்/அரிசி முன்னதாகவே கொள்முதல்
கொள்முதல் செய்யும், மீதமிருக்கும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் நெல்/அரிசி ஆகியவற்றை முன்னதாகவே கொள்முதல்செய்ய உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகம் தற்போது அனுமதி அளித்துள்ளது. 2020 செப்டம்பர் 28 முதல் கரீப் கொள்முதல் பருவம் 2020-21-இல் தங்களது ......[Read More…]

September,28,20, ,