ஆண் மூலம் பெண் மூலம்

ஆண் மூலம் அரசாளும், பெண் மூலம் நிர்மூலமா ?
ஆண் மூலம் அரசாளும், பெண் மூலம் நிர்மூலமா ?
வானியலும் ஜோதிடத்திலும் ஒன்பது கிரகங்களுக்கும் 27 நட்சத்திரங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருப்பதை காண்கிறோம். 27 நட்சத்திரங்களும் பல்வேறு குணாதியங்களைக் கொண்டது .ஆண் மூலம் அரசாளும், பெண் மூலம் நிர்மூலம் என்பது பழைய ......[Read More…]