இன கலவரம்

இந்திய மக்களை பாதுகாப்பதே அரசின் கடமை பங்களாதேசிகளை அல்ல
இந்திய மக்களை பாதுகாப்பதே அரசின் கடமை பங்களாதேசிகளை அல்ல
பரதம் விருந்தாளியாக வ்நதோரை , விருந்தோம்பி , பிழைக்க இடம் தந்து வாழவைக்கும் பழம்பெருமைகள் கொண்ட தேசம் . அதேபோன்று வாழவந்தவர்களால் வரண்டபட்டு, சுரண்டப்பட்டு ,வஞ்சிக்கப்பட்டு, இறுதியில் துண்டாடப்பட்ட வரலாற்று வடுக்களை தன்னகத்தே ......[Read More…]