இயற்கை வேளாண்மை

உழவே தலை – இயற்கை சார்ந்த வேளாண்மை வரலாறு.
உழவே தலை – இயற்கை சார்ந்த வேளாண்மை வரலாறு.
தலைப்பிற்குள் செல்வதற்கு முன், சூழலியலில் ( Ecology ) உணவு எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது மற்றும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என காணலாம். ...[Read More…]