இயற்கை

பசுக்கள் நடமாடும் இயற்கை உரதொழிற்சாலை
பசுக்கள் நடமாடும் இயற்கை உரதொழிற்சாலை
முகலாய சாம்ராஜ்யத்தில் முஸ்லிம் மன்னர்கள் - பாபர் முதல் அகமத்ஷா ஆட்சி காலம் வரை பசுவதை முற்றிலும் தடைசெய்யப்பட்டு இருந்தது. இஸ்லாத்தை உறுதியாக பின் பற்றுவதில் பெயர்போன பாபர், தனது புத்தகத்தில் முகலாய ......[Read More…]

November,19,12, ,