இராமானுஜர்

ஜாதிகளை கடந்து அனைவருக்கும் பூனூல் அனிவித்த ஸ்ரீமத் இராமானுஜன்
ஜாதிகளை கடந்து அனைவருக்கும் பூனூல் அனிவித்த ஸ்ரீமத் இராமானுஜன்
உடையவர் என்றும் எதிராஜர் என்றும் இவர் அழைக்கப்படுகிறார். ஸ்ரீபாஷ்யம் என்ற விஷிட்டாத்வைத உரையை இவர் எழுதியதால் "பாஷ்யகாரர்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். கி.பி. 1017 ல் பிறந்த இவர் மிகச்சிறந்த அறிவாளியாகவும், ஜாதிகளுக்குள் குறுகி ......[Read More…]