இராமாயண யுத்தம்

அரசன் அன்று கொள்வான், தெய்வம் நின்று கொள்ளும்
அரசன் அன்று கொள்வான், தெய்வம் நின்று கொள்ளும்
இராமாயண யுத்தம் முடிந்து ராமபிரான் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்று இருந்த காலம் அது. அயோத்தியாவை ஆண்டு வந்த அவர் மாதம் ஒரு முறையாவது தமது மந்திரி சபையைக் கூட்டி நாட்டில் யாருக்கேனும் குறை இருந்தால் ......[Read More…]