இறைவனை காண்பவனே

தூய்மையாக இருப்பதும் மற்றவர்களுகு நன்மை செய்வதும்
தூய்மையாக இருப்பதும் மற்றவர்களுகு நன்மை செய்வதும்
தூய்மையாக இருப்பதும் மற்றவர்களுகு நன்மை செய்வதும்_ தான் எல்லா வழிபாடுகளின் சாரமாகும். ஏழைகளிடமும் பலவீனமானவர்களிடமும் நோயாளிகளிடமும் இறைவனை காண்பவனே உண்மையான* வழிபாடு செய்பவனாவான். ...[Read More…]