உடலுடன்

600 வோல்ட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் விலாங்கு மீன்
600 வோல்ட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் விலாங்கு மீன்
உருண்டு, நீண்ட உடலுடன் காணப்படும் விலாங்கு மீனைப் பத்தி தெரிந்திருக்கும் . பார்ப்பதற்கு பாம்பு போன்று இந்த மீன் இருக்கும். விலாங்கு மீனில் பல வகையான வினோதங்கல் உண்டு. அதில் எலக்ட்ரோபோரஸ் எலக்ட்ரிக்கஸ்' என்ற விலாங்கு ......[Read More…]