உமிழ்வில்லா மின் சாரவாகனம்

உமிழ்வில்லா மின்சாரவாகனம்
உமிழ்வில்லா மின்சாரவாகனம்
நாட்டில் மின்சார வாகனத்தை பிரபல படுத்தும் முயற்சியாக, இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம், ‘’உமிழ்வில்லா மின்சாரவாகனம்’’ குறித்த ‘’கருத்தியல் நிரூபண’’ சாத்தியக் கூறு ஆய்வை பெங்களூருவில் தனக்குசொந்தமான ஒரு எரிபொருள் நிலையத்தில் வெற்றிகரமாக நடத்தியுள்ளது. ‘’ஜீரோ உமிழ்வு ......[Read More…]