உயிர்களின்

படைத்தல் தொழிலை கையில் எடுத்திருக்கும் மனிதன்
படைத்தல் தொழிலை கையில் எடுத்திருக்கும் மனிதன்
இறைவன் சகல ஜீவராசிகளையும் படைக்கின்றான். என்ற கொள்கையை நாம் மீளாய்வு செய்ய வேண்டிய முக்கிய கட்டத்தில் இருக்கின்றோம் என நினைக்கின்றேன். இதுவரை காலமும் இறைவனால் மட்டுமே முடியும் என்கின்ற விஷயத்தை இன்று மனிதன் சிருஷ்டித்துக் ......[Read More…]