உலக அறிவுசார் சொத்து அமைப்பு

உலக அறிவுசார் சொத்து அமைப்பு குறியீட்டில் இந்திய முன்னேற்றம்
உலக அறிவுசார் சொத்து அமைப்பு குறியீட்டில் இந்திய முன்னேற்றம்
உலக அறிவுசார் சொத்துஅமைப்பு, கார்னெல் பல்கலைக் கழகம் மற்றும் இன்சீடு பிசினஸ் ஸ்கூல் ஆகிய நிறுவனங்களுடன் இணைந்து, 'உலகளாவிய புதுமைகுறியீடு - 2020' பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பட்டியலில் மொத்தம், 131 நாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ......[Read More…]