எக்கு துறையின்

எக்கு உற்பத்தியினில் இந்தியா அமெரிக்காவை முந்தும்
எக்கு உற்பத்தியினில் இந்தியா அமெரிக்காவை முந்தும்
இந்தியாவின் எக்கு துறையின் வளர்ச்சி விகிதம் சிறப்பாக இருப்பதால் இன்னும் சில வருடத்தில் எக்கு உற்பத்தியினில் இந்தியா அமெரிக்காவை முந்தும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளதுஉலக அளவில் சீனா முதல் இடத்தையும் ......[Read More…]