எதேனும் சிகிச்சை

கரு கூடாதவர்களுக்கு எதேனும் சிகிச்சை உண்டா?
கரு கூடாதவர்களுக்கு எதேனும் சிகிச்சை உண்டா?
பெண்ணிடம் பிரச்சனை என்றால் சிகிச்சை அளித்துச் சரி செய்யலாம், ஆணிடம் பிர்ச்சனை என்றால் சிகிச்சை செய்வது கடினம். இருவரிடமும் என்றால் ( IVF- In Vitro Fertilization) முறையில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ...[Read More…]