எல் ஜி

பாரதியை விடவா சாதிகளை ஈவேரா எதிர்த்திருப்பார் ?
பாரதியை விடவா சாதிகளை ஈவேரா எதிர்த்திருப்பார் ?
என்ன மனிதரய்யா எல் ஜி ? நாம்  அவரிடம் பலவற்றை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். சிக்கலான கேள்விகளுக்கு விணாடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் அவர் பதில் அளிக்கும் விதம் அற்புதமோ அற்புதம். உதாரணத்திற்கு ஈவேரா பெரியாரின் பங்களிப்பு ......[Read More…]

March,28,16,