எஸ்டி

எஸ்சி, எஸ்டி மாணவர்களுக்கான போட்டித் தேர்வு பயிற்சிக்கான முழுச்செலவையும் மத்திய அரசே இனி ஏற்கும்
எஸ்சி, எஸ்டி மாணவர்களுக்கான போட்டித் தேர்வு பயிற்சிக்கான முழுச்செலவையும் மத்திய அரசே இனி ஏற்கும்
போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயிற்சிபெறும் பிற்படுத்தப்பட்ட (எஸ்சி), பழங்குடியின (எஸ்டி) மாணவர்களுக்கு பயிற்சிக்காலத்தில் ஆகும் முழுச்செலவையும் மத்திய அரசே இனி ஏற்க முடிவுசெய்துள்ளது. முன்பு, எஸ்சி, எஸ்டி, இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவைச்சேர்ந்த மாணவர்கள், போட்டித்தேர்வுகளில் பங்கேற்பதற்காக பயிற்சி ......[Read More…]