ஏசியான்

இந்தியாவில் வீசும் காற்று மாறிவிட்டது
இந்தியாவில் வீசும் காற்று மாறிவிட்டது
 "ஏசியான் அமைப் பிலுள்ள பல ஆசியநாடுகள், இப்பிராந்திய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தங்களால் ஆன பங்களிப்பை செய்துள்ளன. இப்போது இந்தியாவின் முறை. எங்களுக்கானகாலம் வந்துள்ளதாக நாங்கள் உணர் கிறோம்.  உலக பொருளாதாரம் சிறப்பாக இல்லை. ஆனால் ......[Read More…]